Danes je 24.5.2024

Input:

018-003/2017 Občina Izola

3.2.2017, Vir: DKOMČas branja: 27 minut

Odločitev Številka: 018-003/2017-5

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila »Prenova javne razsvetljave v Občini Izola« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Javna razsvetljava, d. d., Ljubljana, Litijska cesta 263, Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, Ljubljana – Šentvid, zoper ravnanje Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 2. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 8. 11. 2016, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 354-18/2016, z dne 25. 10. 2016.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 27.519,91 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9. 6. 2016 sprejel sklep »o začetku postopka za izvedbo javnega naročila za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Občini Izola« (v nadaljevanju: naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 14. 6. 2016 (s številko objave JN002603/2016-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 15. 6. 2016 pa (s številko dokumenta 202406) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2016/S 114.

Naročnik je dne 25. 10. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 354-18/2016 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo odda ponudniku »ELGO-NOVA d.o.o., Podskrajnik 83, 1380 Cerknica s partnerjem ELEKTRO BAVCON Valter Bavcon s.p., Stara Gora 15, 5000 Nova Gorica«, katerega ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN002603/2016-ODL01) objavljena dne 25. 10. 2016, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikom).

Vlagatelj je dne 8. 11. 2016 na pošto priporočeno oddal vlogo »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 8. 11. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, naročniku pa naloži, da mu povrne stroške postopka. V zahtevku zatrjuje več kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje tega javnega naročila storil naročnik. Po zatrjevanju vlagatelja:
– obrazec številka 3 v ponudbi izbranega ponudnika ni izpolnjen skladno z navodili, saj oseba T. I. U. obrazca ni podpisala in nanj ni navedla, na kakšen način se podpisuje in kakšno parafo uporablja, v posledici pa (med drugim) ni mogoče ugotoviti, ali je ponudbo ter ponudbeno dokumentacijo dejansko podpisala pooblaščena oseba;
– je obrazec številka 10 v ponudbi izbranega ponudnika podpisan s strani neznane osebe;
– sta ESPD obrazca partnerjev v ponudbi izbranega ponudnika nepopolno izpolnjena, saj v enem ni navedenih osebnih podatkov zakonitega zastopnika, drugi pa ne vsebuje datuma in podpisa;
– je izbrani ponudnik naročniku predložil variantno ponudbo;
– v ponudbi izbranega ponudnika ni izkazano izpolnjevanje »tehničnih pogojev s ponujenimi svetilkami«;
– je naročnik izbranega ponudnika v nasprotju z ZJN-3 večkrat pozival k dopolnjevanju in spreminjanju njegove ponudbe v tehničnem delu, izbrani ponudnik pa je na pozive »svojo ponudbo dopolnjeval z nerazumljivimi dokumenti, certifikati«, katalogi in podobno, s čimer »ni sledil naročnikovim zahtevam glede dopolnitve ponudbe in ponudbo ni ustrezno dopolnil«.

Izbrani ponudnik je dne 14. 11. 2016 na pošto priporočeno oddal »Izjasnitev izbranega ponudnika«, z dne 14. 11. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in predlaga, da naročnik »ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ali da njegovo ravnanje v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva ali bistveno ne more vplivati na oddajo javnega naročila ter« […] »zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, s stroškovno posledico za vlagatelja, tako da se mu naloži povrnitev stroškov izbranega ponudnika, ki so mu nastali z vložitvijo predmetne izjasnitve«.

Naročnik je dne 21. 11. 2016 sprejel sklep, številka 354-18/2016, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevi vlagatelja in izbranega ponudnika za povračilo stroškov pa je zavrnil. Zoper to odločitev je vlagatelj podal »PRITOŽB[O] ZOPER SKLEP NAROČNIKA O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, ev. št. 56/16-KF. Državna revizijska komisija je pritožbi s sklepom, številka 018-239/2016-10, z dne 19. 12. 2016, ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa je obenem naložila, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je dne 3. 1. 2017 sprejel sklep, številka 354-18/2016, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevi vlagatelja in izbranega ponudnika za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik:
– ugotavlja, da obrazec številka 3 v ponudbi izbranega ponudnika dejansko ne vsebuje podpisa in parafe osebe T. I. U., vendar pa podpis te osebe niti ni potreben, saj gospodarski subjekt lahko zastopa že na podlagi zakona;
– zavrača zatrjevanja vlagatelja, da je obrazec številka 10 v ponudbi izbranega ponudnika podpisan s strani neznane osebe;
– zatrjuje, da je manjkajoče osebne podatke zakonitega zastopnika na enem ESPD obrazcu lahko ugotovil sam, glede drugega ESPD obrazca pa je »razpolagal z vsemi podatki, na podlagi katerih se je lahko neposredno prepričal o izpolnjevanju pogojev s strani družbe« izbranega ponudnika;
– zavrača zatrjevanja vlagatelja, da je izbrani ponudnik predložil variantno ponudbo;
– zatrjuje, da je v ponudbi izbranega ponudnika (vključno z njenimi pojasnili in dodatno dokumentacijo) izkazano izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev, ki jih je določil;
– zatrjuje, da s svojimi pozivi izbranemu ponudniku ni ravnal v nasprotju z ZJN-3.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 9. 1. 2017 odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 13. 1. 2017 od vlagatelja prejela »ODGOVOR NA ODLOČITEV NAROČNIKA O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, ev. št. 56/16-KF (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v katerem se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in vztraja pri tem, da je njegov zahtevek za revizijo utemeljen.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da sta v postopku oddaje naročila pravočasno prispeli dve ponudbi (ponudba izbranega ponudnika in ponudba ponudnika Petrol, d. d., Ljubljana, s partnerjem Javna razsvetljava, d. d., Ljubljana). Omenjeni podatek izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 354-18/2016, z dne 26. 7. 2016, iz Poročila o preveritvi ponudb, številka 354-18/2016, iz odločitve o oddaji naročila, pa tudi iz preostale dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je že v svojem sklepu številka 018-239/2016-10, z dne 19. 12. 2016, zapisala, da gre pri oddaji tega naročila za javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo v smislu 2. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; v nadaljevanju: ZJZP), v povezavi s 27. členom ZJZP. Kar pomeni, da se za izbiro izvajalca in pravnega varstva v tem postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih (drugi odstavek 27. člena ZJZP), pravno varstvo pa se zagotavlja v skladu z ZPVPJN (62. člen ZPVPJN).

Zaradi neenotne uporabe pojmov »prijava« in »ponudba« v raznih dokumentih postopka oddaje tega naročila, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju (le z namenom enotne uporabe pojmov in s tem lažjega razumevanja te odločitve) uporabljala enoten pojem »ponudba« (razen v delih, v katerih prihaja do sklicevanja na določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

V zvezi s predlogom izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (stran 8), da se v postopku pravnega varstva ugotovi, da ravnanje naročnika »v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva ali bistveno ne more vplivati na oddajo javnega naročila«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da mu ni mogoče slediti. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se namreč