Danes je 22.7.2024

Input:

Spremembe pogodb (95. člen)

16.5.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 17 minut

Spremembe pogodb (95. člen) Pojasnilo državnega organa številka 430-77/2016/9 navajamo v celoti:

» Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v 95. členu ureja spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila.

 Predmetni člen določa pet primerov dovoljenih sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila.

 1. Vnaprej določena sprememba.

 Prvi razlog, v primeru katerega zakon dopušča spremembo pogodbe je primer, ko je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.

 V povezavi s 24. členom ZJN-3, ki določa način izračuna ocenjene vrednosti, je v kontekstu obravnave spremembe pogodbe po tej točki pomemben prvi odstavek 24. člena, ki določa, da izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil, kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 Navedeno pomeni, da je sprememba pogodbe po tej točki mogoča ne zgolj, če je bila opcija predvidena v prvotni dokumentaciji (ali revizija cen), temveč je dodaten pogoj, da je to opcijo ali morebitne revizije cen naročnik upošteval tudi v ocenjeni vrednosti javnega naročila. Ta točka tako omogoča naročniku, da morebitne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila predvidi v naprej, pri čemer pa mora te predvidene in morebitne spremembe zapisati zelo jasno in natančno ter na način, ki ne pušča nobenega dvoma v njihovo razlago ali razumevanje.

 Določba nima vrednostne omejitve, pravzaprav je izrecno dopuščena, ne glede na njeno denarno vrednost, vendar je omejitev opredeljena z navedbo, da ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.

 2. Dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga

 Drugi razlog dovoljuje spremembo pogodbe za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih je izvedel prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno naročilo, in sicer če sta hkrati kumulativno izpolnjena dva pogoja: da zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter da bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

 Uvodno pojasnilo 108 Direktive 2014/24/EU daje nekaj primerov, za katere meni, da je sprememba pogodbe na podlagi te točke dovoljena, in sicer omenja okoliščine, ko so potrebne dodatne dobave namenjene za delno nadomestilo ali za povečanje obsega obstoječih storitev, blaga ali inštalacij, če bi moral naročnik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, izvesti gradnjo ali storitve z drugačnimi tehničnimi lastnostmi, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem. Drugi odstavek tega člena določa, da v primeru spremembe na podlagi te točke, kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, pri čemer postavlja tudi pogoj, da če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

 3. Nepredvidene okoliščine

 Tretji razlog dovoljuje spremembo pogodbe v primeru, ko je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila.

 Uvodno pojasnilo 109 Direktive 2014/24/EU pojasnjuje, da se lahko naročniki srečajo z zunanjimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega naročila niso mogli predvideti, zlasti če se javno naročilo izvaja v daljšem obdobju. V takem primeru je potrebna določena prožnost za prilagoditev javnega naročila tem okoliščinam brez novega postopka javnega naročanja. Pojem nepredvidene okoliščine se nanaša na okoliščine, ki jih ne bi bilo mogoče napovedati, čeprav bi naročnik ustrezno skrbno pripravil prvotno oddajo javnega naročila ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, vrste in značilnosti projekta, dobre prakse na področju in potrebe po zagotovitvi ustreznega razmerja med sredstvi, porabljenimi med pripravo oddaje javnega naročila in njegovo predvideno vrednostjo. Vendar to ne more veljati za primere, ko sprememba vpliva na naravo celotnega javnega naročila, ko se na primer naročene gradnje, blago ali storitve nadomestijo z drugimi ali se bistveno spremeni vrsta javnega naročila.

 Tudi v primeru spremembe na podlagi te točke velja, da kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, pri čemer postavlja tudi pogoj, da če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

 4. Izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec

Četrti razlog dovoljuje spremembo pogodbe, če izvajalca, ki mu je naročnik oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec, in sicer če je zamenjava izvajalca posledica nedvoumne določbe o reviziji ali opcije v skladu s 1. točko prvega odstavka tega člena, ali če drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko