Danes je 22.7.2024

Input:

018-072/2017 Osnovna šola Vič

18.5.2017, Vir: DKOMČas branja: 33 minut

Odločitev številka: 018-072/2017-6, z dne 15.5.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Dobava okolju prijaznih univerzalnih čistil« (v sklopih številka 1: »ČISTILA: OBJEKTNA HIGIENA«, številka 2: »PRALNA SREDSTVA-KUHINJA«, številka 3: »PAPIRNA GALANTERIJA« in številka 4: »HIGIENA PERILA, ROK IN PROSTOROV«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kimi, d. o. o., Planjava 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OSNOVNA ŠOLA VIČ, Abramova ulica 26, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 5. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 22. 3. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika v sklopih številka 1, 2, 3 in 4, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, z dne 16. 3. 2017.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.571,18 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 5. 1. 2017 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo okolju prijaznih univerzalnih čistil (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo tega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 18. 1. 2017 (s številko objave JN000291/2017-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 16. 3. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti v sklopih številka 1: »ČISTILA: OBJEKTNA HIGIENA« (v nadaljevanju: sklop številka 1), številka 2: »PRALNA SREDSTVA-KUHINJA« (v nadaljevanju: sklop številka 2) in številka 3: »PAPIRNA GALANTERIJA« (v nadaljevanju: sklop številka 3) odda ponudniku »INTER KOOP d.o.o.«, v sklopu številka 4: »HIGIENA PERILA, ROK IN PROSTOROV« (v nadaljevanju: sklop številka 4) pa se odda ponudniku »Exim Ex d.o.o.«, katerih ponudbo je naročnik v posameznih sklopih izbral kot najugodnejšo.

Odločitev o oddaji zadevnega naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN000291/2017-ODL01) objavljena dne 19. 3. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Naročnik je dne 23. 3. 2017 prejel Zahtevek za revizijo, z dne 22. 3. 2017, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila v delih, ki se nanašajo na sklope številka 1, 2, 3 in 4, obenem pa zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka. Vlagatelj ob tem zatrjuje, da »ne ve in ne more vedeti (ugibati), zakaj je bila njegova ponudba« […] »v sklopih 1, 2, 3 in 4« […] »izločena, saj naročnik svoje odločitve ni obrazložil niti v najmanjši meri«, prepričan pa je tudi, da »je njegova ponudba za sklope 1, 2, 3 in 4 dopustna in je naročnik ne bi smel izključiti«. Kot zatrjuje vlagatelj tako »ne more bolj podrobno utemeljiti dopustnosti svoje ponudbe v« sklopih številka 1, 2, 3 in 4, »saj naročnik ni substancirano utemeljil, niti dokazal, zakaj naj bi bila po njegovem mnenju« […] »ponudba v teh sklopih nedopustna«. V nadaljevanju vlagatelj še zatrjuje, da »je naročnikova odločitev v sklopu 4 nerazumljiva in sama s seboj v nasprotju«, v posledici pa »ne more ugibati, kakšna je bila resnična volja naročnika glede opredelitve njegove ponudbe«, saj je naročnik njegovo ponudbo kljub zapisu, da jo je v sklopu številka 4 predhodno izločil, vseeno »uvrstil tudi v tabelo ponudb«. Vlagatelj kot slednje zatrjuje, da v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila naročnik ni navedel nekaterih podatkov, ki jih določa druga alinea enajstega odstavka 90. člena ZJN-3.

Naročnik je dne 18. 4. 2017 sprejel »ODLOČITEV o zahtevku za revizijo«, številka 430 – 1/ 2017 / 25, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je »povsem jasno zapisal in v dovoljšni meri zapisal zakaj je« ponudbo vlagatelja »izločil. Iz same ponudbe vlagatelja je torej razvidna neustreznost le te, saj ni ponudil zahtevanih artiklov«. Naročnik v nadaljevanju dodaja, da je bila vlagateljeva ponudba, predložena v sklopu številka 4, pravilno »označena, kot da ni izpolnjevala tehničnih zahtev naročnika. Glede na tako označeno vlagateljevo neustrezno ponudbo in glede na oddano javno naročilo za ta sklop, je povsem razumljivo, da vlagateljeva ponudba ni dopustna«. Naročnik še navaja, da bi »nedvomno omogočil vpogled vsem ponudnikom, ki bi vpogled zahtevali – tudi vlagatelju«, enako pa »velja za morebitno zahtevo po dodatni obrazložitvi vlagatelja«.

Naročnik je z dopisom z dne 21. 4. 2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 21. 4. 2017 prejela tudi vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 20. 4. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, naročnikova naziranja zavrača, v posledici pa v »celoti vztraja pri vseh svojih navedbah, dejstvih, dokazih in kršitvah iz zahtevka za revizijo, o katerih naj odloči Državna revizijska komisija«.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom, z dne 26. 4. 2017, pozvala na doplačilo takse, dne 9. 5. 2017 pa je od vlagatelja prejela vlogo »Doplačilo takse«, z dne 8. 5. 2017, s prilogo »Pregled opravljenega plačila« (iz tega izhaja, da je vlagatelj doplačal takso v dolžnem znesku).

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja med drugim, da v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila naročnik »ni navedel, kakšno takso morajo plačati ponudniki (vlagatelj) ob vložitvi zahtevka za revizijo za posamezen sklop oziroma kako je s seštevanjem takse pri vložitvi zahtevka za revizijo za več sklopov, niti ni navedel, na kateri transakcijski račun se plača taksa, niti kateri sklic se pri tem navede«, v posledici česar je »kršil drugo alinejo enajstega odstavka 90. člena ZJN-3« (peti in šesti odstavek na strani 10). Vlagatelj dodaja, da je bil zato primoran višino takse izračunati sam, pri čemer ob odsotnosti dolžne informacije s strani naročnika ne more biti prepričan, da je ta izračun pravilen.

Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je naročnik s tem, ko se je v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila skliceval na spletno povezavo http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo (iz katere je razbrati podatek o transakcijskem računu, na katerega se vplača taksa za predrevizijski in revizijski postopek, pa tudi navodilo za sestavo reference (sklica), ki se pri tem navede), kršil drugo alineo enajstega odstavka 90. člena ZJN-3, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj takso plačal na pravi transakcijski račun s pravim sklicem. Ker pravni pouk v delu, ki se nanaša na »višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja« (druga alinea enajstega odstavka 90. člena ZJN-3), ki ni jasen, vlagatelju »ne more iti v škodo«, je Državna revizijska komisija vlagatelja (saj se je »izkazalo, da je plačal takso v napačni višini« – prvi odstavek na strani 11 zahtevka za revizijo) na podlagi prve alinee četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena) s pozivom, z dne 26. 4. 2017, pozvala, da doplača takso za predrevizijski in revizijski postopek v še neplačanem znesku 18,47 EUR, kar je vlagatelj tudi storil in o tem z vlogo »Doplačilo takse«, z dne 8. 5. 2017 (s prilogo »Pregled opravljenega plačila«), obvestil Državno revizijsko komisijo.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predstavljenih okoliščinah zatrjevana domnevna kršitev druge alinee enajstega odstavka 90. člena ZJN-3 tudi v primeru, če bi bila dejansko ugotovljena, v ničemer ni vplivala na položaj vlagatelja v postopku pravnega varstva, saj je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (že pri utemeljevanju svoje aktivne legitimacije v postopku pravnega varstva po določbah ZPVPJN) zatrjuje, da »ne ve in ne more vedeti (ugibati), zakaj je bila njegova ponudba« […] »v sklopih 1, 2, 3 in 4« […] »izločena, saj naročnik svoje odločitve ni obrazložil niti v najmanjši meri« (drugi odstavek na strani 2), prepričan pa je tudi, da »je njegova ponudba za sklope 1, 2, 3 in 4 dopustna in je naročnik ne bi smel izključiti« (četrti odstavek na strani 2, vsebinsko primerljivo pa tudi prvi in drugi odstavek IV. točke na strani 4). Kot zatrjuje vlagatelj »ne more bolj podrobno utemeljiti dopustnosti svoje ponudbe v« sklopih številka 1, 2, 3 in 4, »saj naročnik ni substancirano utemeljil, niti dokazal, zakaj naj bi bila po njegovem mnenju« […] »ponudba v teh sklopih nedopustna« (drugi odstavek IV. točke na strani 4 zahtevka za revizijo).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila v sklopih številka 1, 2, 3 in 4 zapisal, da »[p]onudba spodaj navedenih ponudnikov ni izpolnjevala vseh zahtev (tehnične specifikacije) naročnika:« […] »Kimi d.o.o.«, v posledici česar je vlagateljevo ponudbo v teh sklopih izločil (strani 3 in 4 odločitve o oddaji naročila). Kot sklepno je naročnik v odločitvi o oddaji naročila zapisal: »S tem je naročnikova odločitev utemeljena«.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v sklepu, številka 018-069/2017-6, z dne 25. 4. 2017, pa tudi v sklepu, številka 018-061/2017-5, z dne 11. 4. 2017, iz prvega odstavka 6. člena ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja) kot ena od zahtev, ki je uvrščena med načela, na katerih temelji javno naročanje, izhaja zahteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Navedena zahteva je ena od ključnih zahtev ZJN-3, ki je konkretizirana (in implementirana) med drugim tudi v tretjem odstavku 90. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, da mora odločitev o oddaji naročila vsebovati:

  • razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, in v primeru iz sedmega, osmega in devetega odstavka 68. člena ZJN-3 tudi razloge za odločitev o neenakovrednosti oziroma da gradnje, blago ali storitve ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z delovanjem ali funkcionalnostjo;
  • značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma;
  • razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k