Danes je 3.10.2023

Input:

Vzorec tožbe na povrnitev škode (odškodninske tožbe)

20.1.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

7.7.16 Vzorec tožbe na povrnitev škode (odškodninske tožbe)

dr. Andreja Primec

Odprite vzorec v Wordu.

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

(izključna krajevna pristojnost po tretjem odstavku 103. člena Zakona o sodiščih)

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tožeča stranka: ........................................................................, s sedežem: ..............................................................................,

matična številka: ................................, ID številka za DDV: ................................, ki jo zastopa zakoniti zastopnik:

............................................................, in pooblaščenec (npr. odvetnik): ............... ..................................... (v tem primeru je treba priložiti tudi original pooblastila, podpisanega po zakonitem zastopniku)

Tožeča stranka: ........................................................................, s sedežem: ..............................................................................,

matična številka: ................................, ID številka za DDV: ................................,, ki jo zastopa zakoniti zastopnik: ............................................................

T O Ž B A

na izpodbojnost pogodbe/ali posameznega

naročila, ki ga je prvotoženec oddal na

podlagi okvirnega sporazuma ali v

dinamičnem nabavnem sistemu

(sporna vrednost ............... EUR s pripadki)

2-krat s prilogami pooblastilo priloženo

(v primeru, če ima tožeča stranka

pooblaščenca)

sodna taksa ............... EUR plačana

(opomba: višina sodne takse je

odvisna od sporne vrednosti javnega

naročila in se določi po tarifni številki

1111 in 16. členu Zakona o sodnih

taksah – ZST-1)

OPOMBA: navedeno tožbo lahko zoper naročnika vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi nezakonitega ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila oškodovan. Če je škoda nastala zaradi izpodbojnosti pogodbe, bo tožbo največkrat vložil izbrani ponudnik, s katerim je naročnik pogodbo o oddaji naročila že sklenil, a se je kasneje izkazalo, da ni veljavna. Če pa je škoda nastala v posledici kršitve pravil javnega naročanja, bo tožbo največkrat vložil vlagatelj zahtevka za revizijo, ki z zahtevkom ni uspel.

I.

Tožena stranka je kot naročnik v postopku javnega naročanja po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu javnih naročil dne ............... objavila predmet javnega naročila:

za –........................................................................................–-z oznako JN ...............