Danes je 3.10.2023

Input:

Tolmačenje DKOM odločbe: RS, Ministrstvo za javno upravo

2.10.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

7.8.9 Tolmačenje DKOM odločbe: RS, Ministrstvo za javno upravo

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Tolmačenje revizijskega postopka zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za javno upravo - celotno odločbo DKOM si lahko preberete TUKAJ.

ODLOČITEV DKOM št. 018-095/2017-22 z dne 27. 07. 2017: Glede na različne zahteve posameznih vlagateljev je Državna revizijska komisija določenim zahtevkom za revizijo ugodila in sicer tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev:

  • da za sklope N01-004, L01-061, L01-069 in L01-071 ne sklene krovnega okvirnega sporazuma;

  • o oddaji posameznega naročila za prvo obdobje za sklop G03-040 na podlagi sklenjenega krovnega okvirnega sporazuma;

  • da zdravilo »VFEND 200 mg prašek za raztopino za infundiranje«, nacionalni identifikator zdravila 024635, izloči iz sklopa J02-015;

  • da za sklope, ki so navedeni v Prilogi 7 odločitve o oddaji naročila in za katere je četrti vlagatelj oddal ponudbo, ne sklene krovnega okvirnega sporazuma.

VSEBINA:

  1. odločitev naročnika ni obrazložena (predvsem v delu, ki se nanaša na razlog izključitve zaradi ponudbene cene – »pravočasna« navedba razlogov);
  2. ali se obveznosti iz naslova zamude pri plačilu davkov štejejo za davčne obveznosti;
  3. vlagateljeva zahteva za vpogled v potrdilo FURS, ki izkazuje njegovo »stanje«;
  4. element aktivne legitimacije – nastanek škode ter
  5. vročanje – vsebinski ali formalni pogoj.

NAROČNIKOVA ODLOČITEV: »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 4301-4/2015/262 z dne 20. 04. 2017 v odprtem postopku z namenom sklenitve (krovnega) okvirnega sporazuma za posamezni sklop za obdobje 24 mesecev z več ponudniki. Med strankami (krovnega) okvirnega sporazuma bo naročnik za posamezni sklop (ponovno) odpiral konkurenco vsakih 6 mesecev (razen za prvih 6 mesecev); nakup zdravil. ZJN-2!!

REVIZIJSKI RAZLOGI VLAGATELJA ZAHTEVKA:

AD I in II) obrazložitev naročnikove odločitve (tržna cena in neplačani davki)

Nesprejemljiva in nezakonita je naročnikova ugotovitev/odločitev, da je ponudbena cena višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Če je naročnik izvedel analizo trga, bi moral te podatke navesti najkasneje v odločitvi o oddaji naročila. Naročnik ni preveril tržnih cen in ni preveril zagotovljenih sredstev posameznih naročnikov, kar je razvidno iz odgovorov, objavljenih na Portalu javnih naročil. V odločitvi o oddaji javnega naročila se naročnik ne more sklicevati na podatke oz. razloge, ki jih ni navedel v razpisni dokumentaciji. Zgolj pavšalno navajanje, da ponudbena cena presega tržne cene, ne zdrži in izkazuje naročnikovo diskriminatorno odločanje v nasprotju z razpisno dokumentacijo . Naročnik ni pojasnil, na kakšen način je ugotovil cene na trgu, v razpisni dokumentaciji ni določil predvidene cene za zdravila, niti ni določil postopka in merila za določanje cen na trgu.

Vlagatelj naj bi imel na dan oddaje ponudbe zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Pri obračunu DDV je prišlo do zamude plačila. Tretji vlagatelj s sklicevanjem na 44. člena ZDavP-2 in na komentar Obligacijskega zakonika (OZ) zatrjuje, da zamudne obresti niso davčna obveznost, temveč odškodninska obveznost. Pogoja, da ponudniki na dan oddaje ponudbe ne smejo imeti zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, ni mogoče razlagati na način, da zajema tudi odškodninske obveznosti.

Komunikacija/obveščanje po elektronski pošti: očitek vlagatelja je, da ga je naročnik o popravljenem pravnem pouku obvestil z dopisom, ki mu ga je posredoval po elektronski pošti, torej nepravilno, in