Danes je 22.7.2024

Input:

Tolmačenje DKOM odločbe: Občina Žužemberk

7.8.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

7.8.1 Tolmačenje DKOM odločbe: Občina Žužemberk

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Tolmačenje revizijskega postopka zoper ravnanje naročnika Občina Žužemberk – celotno odločbo DKOM si lahko preberete TUKAJ.

ODLOČITEV DKOM št. 018-102/2017-5 z dne 26.6.2017: Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 8.5.2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, številka JNV-0001/2017-S-POG, z dne 21.4.2017.

VSEBINA:

  • pomanjkljiva obrazložitev odločitve,

  • izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in

  • pravica do vpogleda.

NAROČNIKOVA ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA: Naročnik je dne 21.4.2017 sprejel »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, številka JNV-0001/2017-S-POG, s katero vlagateljevo ponudbo izključil zaradi neizpolnjevanja »referenčnega pogoja za sodelovanje C1 iz obrazca Epro – Navodila ponudnikom« in zaradi prestarega obrazca »Ajpes S.BON«.

REVIZIJSKI RAZLOGI VLGATELJA ZAHTEVKA

Vlagatelj zatrjuje, da:

  1. Je odločitev pomanjkljivo obrazložena;
  2. Je v ponudbi dokazal izpolnjevanje »referenčnega pogoja za sodelovanje C1 iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom«, omenjenega pogoja pa »ni mogoče razlagati tako, kot je to storil naročnik, in sicer, da niti en predložen referenčni posel vlagatelja ne dosega naročnikove zahtevane vrednosti 200.000,00 EUR brez DDV v posameznem šolskem letu«;
  3. Je obrazec AJPES S.BON, ki ga je ponudbi priložil, pridobljen pravočasno, skladno z razpisnimi pogoji naročnika;
  4. Mu je bil vpogled neupravičeno onemogočen.

NAROČNIKOVA ODLOČITEV O REVIZIJSKEM ZAHTEVKU: glede vsebine »referenčnega pogoja za sodelovanje C1 iz obrazca Epro – Navodila ponudnikom« zatrjuje, da »ni mogoča drugačna interpretacija kot naročnikova«, kar pomeni, da vlagatelj izpolnjevanja tega pogoja za sodelovanje ni izkazal. V nadaljevanju naročnik zatrjuje, da je »predložen« (…) »obrazec Ajpes S.BON« (…) »izdan na dan 1.12.2016, kar pomeni, da je le-ta starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb in kot tak neustrezen.«

IZ OBRAZLOŽITVE DKOM:

ad I) pomanjkljiva obrazložitev odločitve

Državna revizijska komisija (DKOM) ugotavlja, da odločitev naročnika vsebuje razloge za zavrnitev ponudbe vlagatelja v vsebini, kot jo določa prva alinea tretjega odstavka 90. člena ZJN-3, vsebuje pa tudi značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika (druga alinea tretjega odstavka 90. člena ZJN-3).

Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) je ena od ključnih zahtev, ki je konkretizirana v tretjem odstavku in drugi povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, katere navedbe mora vsebovati odločitev o oddaji naročila oziroma dolžnost naročnika, da svojo odločitev obrazloži.

Zahteva po tem, da odločitev o oddaji naročila vsebuje razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, je v določbah ZJN-3 (prvi odstavek 6. člena) izrecno poudarjena, saj ZJN-3 ne vsebuje instituta zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Kot ustrezna se šteje obrazložitev, ki zadosti normi tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. Ustrezna obrazložitev odločitve je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitosti kot enega temeljnih načel pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil (9. člen v povezavi s 7. členom ZPVPJN). Šele izpolnjena dolžnost naročnika, da obrazloži svojo odločitev, zagotovi ponudnikom možnost uresničitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva. Ponudniki morajo biti v zadostni meri seznanjeni s konkretnimi ter jasnimi (in ne le z abstraktnimi ter pavšalnimi) razlogi, ki so naročnika vodili pri sprejemu njegove odločitve.

Naročnik je v odločitvi o izidu javnega naročila zapisal, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna in glede na merilo najugodnejša, zato se ponudniku odda javno naročilo, kar je po vsebini razumeti kot navedbo značilnosti in prednosti izbrane ponudbe. Odločitev o izidu javnega naročila tako po oceni DKOM vsebuje jasne in nedvoumne razloge naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoj položaj in preverijo, ali je odločitev o (ne)oddaji naročila zakonita ali ne. DKOM zaključuje, da je upravičeno pričakovati, da bi utemeljitev odločitve o izidu javnega naročila lahko razumel in moral razumeti vsak razumno obveščen ter povprečno skrben ponudnik, med katere je šteti tudi vlagatelja. Obveznost obrazložitve je postopkovna zahteva, ki jo je treba razlikovati od vprašanja utemeljenosti obrazložitve, ki je del vsebinske zakonitosti akta.

ad II) izpolnjevanje »referenčnega pogoja za sodelovanje«

DKOM ugotavlja, da je vsebino pogoja za sodelovanje C1 razumeti tako na način, da je v primeru skupnega nastopanja v ponudbah naročnikov referenčnih poslov