Danes je 28.1.2022

Input:

Sklenitev pogodbe in njena veljavnost

9.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.3 Sklenitev pogodbe in njena veljavnost

mag. Boštjan J. Turk

Naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Pogodba se načeloma sklene po splošnih pravilih obligacijskega prava, vendar morata stranki zaradi specifike postopka javnega naročanja upoštevati tudi nekatere posebnosti, ki jih določa zakon. Tako je mogoče že sklenjeno pogodbo pod določenimi pogoji tudi spreminjati ali od nje celo odstopiti.

Sprememba podizvajalca (94. člen ZJN-3)

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, pri čemer mora biti to praviloma navedeno v predloženi ponudbi. Podizvajalec je pri tem gospodarski subjekt, ki za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrane podizvajalce lahko ponudnik spremeni tudi v fazi odpiranja ponudb in celo v času izvajanja javnega naročila. Po sklenitvi pogodbe mora ponudnik kot glavni izvajalec, med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve, naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, pri katerem je podan eden od razlogov za izključitev po 75. členu ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog