Danes je 20.6.2021

Input:

Okvirni sporazum (vzorec)

9.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Okvirni sporazum (vzorec)

dr. Andreja Primec


Odprite vzorec v Wordu.

Podjetje d.o.o.

...................................................................,

...................................................................,

ki ga zastopa ....................................,

matična številka ..............................,

Id. št. za DDV:

(v nadaljevanju naročnik)

in

............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................

matična številka ..............................,

Id. št. za DDV: .....................................,

Račun: .....................................................,

Telefon: .................................................,

ki ga zastopa .....................................

(v nadaljevanju izvajalec)

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ZA STORITVE MEDNARODNE HITRE POŠTE št.:....................................

1. člen

Stranki ugotavljata, da je bil izvajalec z odločitvijo o izbiri št. ............. z dne .............................., izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu EU št. .................................... (ali na portalu javnih naročil Ministrstva za javno upravo) z dne ............................................., za naslednje destinacije: .....................................

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje storitev mednarodne ekspresne dostave pošiljk (dokumenti, vreče, ovojnice, paketi itd.) po sistemu “od vrat do vrat“. Storitve obsegajo dejavnosti, povezane s prenosom posamezne pošiljke od njenega prevzema pri pošiljatelju do izročitve v roke naslovnika.

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po storitvah, ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe, po cenah, kot so bile podane v ponudbi (obrazec Ponudba in predračun ter cenik storitev so sestavni del okvirnega sporazuma).

3. člen

Z okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže opraviti v tem sporazumu določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

Način izvedbe storitve sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Izvajalec je dolžan pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev ali ne bi omogočale oddajo pravilne ponudbe.

4. člen

Naročnik se