Danes je 28.1.2022

Input:

Oblikovanje sklopov pri javnem naročanju

18.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

1.1.3 Oblikovanje sklopov pri javnem naročanju

dr. Andreja Primec mag. Irena Prodan

Sklop pomeni zaključeno celoto v okviru javnega naročila, ki jo je mogoče oddati ločeno. Gre torej za oblikovanje vsebinsko ali vrednostno samostojnih delov javnega naročila. Odločitev o tem, ali se posamezno javno naročilo oddaja v več sklopih in v koliko sklopih, je treba presojati na podlagi okoliščin posameznega primera, pri čemer se upošteva vrsto in količino razpisanega blaga oziroma vrsto razpisanih storitev, vsebinsko povezanost posameznih delov javnega naročila, konkurenco na trgu in običajno poslovno prakso pri naročanju razpisanega blaga, razpisu posameznih enot oziroma razpisu posameznih storitev (odločitev DKom, št. 018-296/2011 z dne 31. oktober 2011, št. 018-179/2010 z dne 11. avgusta 2010, št. 018-158/2010 z dne 4. avgust 2010 in 018-070/2009 z dne 8. maja 2009).

Naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k sodelovanju oziroma drugem obvestilu navede, ali se lahko ponudbe predložijo za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Tudi če se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, lahko naročnik omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku, če je to možnost predvidel v obvestilu in tudi navedel največje možno število sklopov na ponudnika. Kadar se lahko enemu ponudniku odda več kot en sklop, lahko naročnik odda javno naročilo z združevanjem več ali vseh sklopov, če v obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede, da si pridržuje to možnost in določi sklope ali skupine sklopov, ki se lahko združijo. Ne glede na določbe ZJN-3, ki določajo mejne vrednosti za uporabo zakona, lahko naročnik odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 evrov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev. Na ta način naročnik omogoča lokalno samooskrbo, spoštuje načelo kratkih verig in