Danes je 22.7.2024

Input:

Interni akt glede pogajanj pri konkurenčnem postopku s pogajanji (vzorec)

8.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

15.12 Interni akt glede pogajanj pri konkurenčnem postopku s pogajanji (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

INTERNI AKT

glede pogajanj pri konkurenčnem postopku s pogajanji

I. člen

S tem aktom, ki temelji na 44. členu zakona o javnem naročanju (ZJN-3), se ureja uporaba konkurenčnega postopka s pogajanji, pravice in obveznosti naročnika, pogoje za sodelovanje v postopku ter pravice in obveznosti naročnika tekom pogajanj in njihov potek.

II. člen

Naročnik lahko uporabi konkurenčni postopek s pogajanji le za javno naročanje na splošnem področju, in sicer zgolj za naslednja javna naročila:

 1. za gradnje, blago ali storitve, pri katerih je izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:
  • - potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev;
  • - vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
  • - zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj;
  • - naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco v smislu 24. do 27. točke prvega odstavka 2. člena zakona o javnem naročanju ( ZJN-3);
 2. za gradnje, blago ali storitve, pri katerih so bile v odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. V primeru iz te točke naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja;
 3. za gradnje, blago in storitve, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz drugega odstavka 22. člena zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

III. člen

Za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji se lahko na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.

IV. člen

Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeli vsebino javnega naročila z opisom svojih potreb in zahtevanih značilnosti blaga, gradenj ali storitev, ki so predmet naročanja, ter določi merila za oddajo javnega naročila. Navede tudi, kateri elementi opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Navedene informacije morajo biti dovolj natančne, da lahko gospodarski subjekti prepoznajo vrsto in obseg javnega naročila ter se odločijo, ali se bodo prijavili za sodelovanje v postopku.


V. člen

Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Minimalni rok za sprejemanje prvih ponudb je 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb.

VI. člen

Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni bilo uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko minimalni rok za prejem ponudb iz prejšnjega odstavka skrajša na deset dni, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 1. če so bile vse informacije,