Danes je 22.7.2024

Input:

94. člen (izvedba javnih naročil s podizvajalcem)

5.11.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2.4.2 94. člen (izvedba javnih naročil s podizvajalcem)

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

94.člen

(izvedba javnih naročil s podizvajalcem)

(1) Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

(2) Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:

– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

– izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter

– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

(3) Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

(4) Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena tega zakona, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je