Danes je 21.9.2023

Input:

018-425/2012 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

21.1.2013, Vir: DKOMČas branja: 30 minut

Odločitev številka: 018-425/2012-4 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za projekt MIC Pomurje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MarkoMark, d. o. o., Pobrežje 6A, Videm pri Ptuju, ki ga zastopa Janez Verk, odvetnik v Celju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), 21. 1. 2013

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavijo:
" pogoj, da je ogled lokacije obvezen, in način dokazovanja tega pogoja (točka 4.4(3), str. 15 razpisne dokumentacije),
" zahteve iz točke 2.4 (str. 4 razpisne dokumentacije), ki določajo, da je ogled lokacije obvezen pogoj in način dokazovanja tega pogoja.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 820 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 14. 11. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12286/2012) še pred potekom roka za predložitev ponudb (tj. 17. 12. 2012, do 10. ure) vložil zahtevek za revizijo in predlagal, da se "razveljavi ter dopolni razpisno dokumentacijo v izpodbijanih delih", da se zadrži postopek oddaje javnega naročila, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da:
" je naročnik določil referenčni pogoj nesorazmerno in diskriminatorno, saj bi zadoščala že ena referenca in niso potrebne tri reference, zahteva po klasifikaciji CC SI 12 pa je neutemeljena, nesorazmerna, nezakonita in diskriminatorna, ker bi bila upravičena le pri projektiranju, ne pa pri gradnji, saj gre tudi pri gradnji, sanaciji in adaptaciji šolskih centrov, vrtcev, domov za upokojence, zdravstvenih domov itd. za enako tehnologijo, gradnja pomeni dela, ki se izvajajo po projektu, vlagateljevi delavci pa so strokovno usposobljeni s področja gradbeništva, zato je naročnik kršil načela gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti,
" je pogoj za sklop I glede povprečnega letnega prihodka v zadnjih treh poslovnih letih najmanj 2.000.000 eurov nesorazmeren s predmetom javnega naročila, naročnik pa je ravnal tudi v nasprotju z ekonomsko varnostjo, saj je poslovno leto 2011 pomembnejše za ekonomsko stabilnost kot predhodna leta, zato je naročnik kršil načela gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti,
" je določitev obveznega ogleda lokacije nezakonita, ker bi seznanitev z imeni potencialnih ponudnikov predstavljala neposredno vzročno zvezo s prilagajanjem zahtev razpisne dokumentacije, naročnik pa v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ne zagotavlja anonimnosti, sicer pa bi moral naročnik vsa dejstva, okoliščine in morebitne posebnosti javnega naročila jasno predstaviti že v razpisni dokumentaciji, kot to določa 72. člen ZJN-2, zato obvezni ogled ne more biti dejavnik popolnosti ponudbe,
" je naročnik kršil načelo transparentnosti, ker spremembe razpisne dokumentacije, da je mogoče pogoj glede ogleda izpolniti tudi s podizvajalci, na portalu javnih naročil objavil le v obliki odgovora (3. 12. 2012, ob 9.17), ne pa na predpisanem obrazcu EU-14, kršil pa je tudi načelo enakopravne obravnave, ker ni določil dodatnega termina ogleda lokacije.

Naročnik je s sklepom št. GOI2-5 z dne 17. 12. 2012 zadržal postopek oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je sklepom št. GOI2-14 z dne 21. 12. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik navaja, da:
" lahko na podlagi osmega odstavka 41. člena ZJN-2 zahteva, da ponudniki izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti,
" je v prvi alinei točke a prvega odstavka 45. člena ZJN-2 določeno dokazovanje referenc, vsebino pogojev in zahtevano raven usposobljenosti pa določi naročnik, pri čemer načela in pravila javnega naročanja ne zahtevajo, da mora pogoje oblikovati tako, da vsem ponudnikom zagotovi sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, temveč mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo ponudnikov,
" je referenčni pogoj povezan s predmetom javnega naročila in je sorazmeren, ne posega v zagotavljanje konkurence med ponudniki, z njim pa se zagotavlja gospodarna poraba javnih sredstev,
" je v zvezi s pogojem za sklop I o višini povprečnega letnega prihodka v zadnjih treh poslovnih letih treba upoštevati tudi časovno komponento izvedbe posla in ne le vrednost predmeta javnega naročila, ki sicer znaša 1.090.000 eurov in ne 800.000 eurov, kot to zatrjuje vlagatelj,
" bi lahko vsak ponudnik opravil v poslovnem letu vsaj dva primerljiva posla, kar bi zneslo skupaj več kot 2.180.000 eurov letnih prihodkov, zaradi česar višina povprečnega letnega prihodka ni postavljena nesorazmerno visoko,
" je zahteval povprečne letne prihodke v daljšem obdobju, ker bi sicer lahko diskriminiral ponudnike, ki so imeli poslovanje boljše v predhodnih letih,
" mora glede na zakonsko predpisan način financiranja imeti ponudnik na razpolago zadosti drugih prihodkov, da lahko zagotovi sprotno financiranje aktivnosti na projektu,
" je obvezni ogled, ki je bil voden, zahteval zaradi kompleksnoti projekta, specifike del, lažje priprave ponudbe za predvideno izvedbo del, seznanitvijo z relevantnimi dejstvi ter je s tem želel potencialne ponudnike pred oddajo ponudbe docela seznaniti z lokacijo izvedbenih del in stanjem na objektu,
" je dovolil ogled tudi partnerjem,
" je posebno potrdilo o ogledu zahteval, da ponudnik izkaže, da je seznanjen z relevantnimi dejstvi oziroma okoliščinami, v katerih se bodo dela izvajala in da v času izvajanja del ne bo imel dodatnih zahtevkov glede na to, da je naročnik zahteal izvedbo del na ključ,
" termin ogledov lokacije je bil postavljen dovolj transparentno, saj se je tega ogleda udeležilo 11 potencialnih ponudnikov,
" bi se moral vlagatelj ogleda lokacije udeležiti,
" je tudi z objavo odgovora na portalu javnih naročil in ne na obrazcu po 63.a členu ZJN-2 po vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom po 63.a členu ZJN-2, zato ni kršil načela transparentnosti.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. GOI2-15 z dne 21. 12. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in del dokumentacije, še del pa po elektronski pošti 8. 1. 2012 in kot prilogo dopisu z dne 8. 1. 2013.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitve do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2 pri določitvi pogoja o že izvedenih delih (v nadaljevanju: referenčni pogoj), ekonomskega pogoja in pogoja glede obveznega ogleda lokacije.

Iz obvestila o naročilu je razvidno, da naročnik oddaja naročilo gradenj (točka II.1.2 objave) za gradbena, obrtniška in instalacijska dela z opremo za alternativno energetsko oskrbo (točka II.5 objave) v dveh sklopih (točka II.1.8 objave v povezavi s prilogama B) po odprtem postopku (točka IV.1.1 objave). Sklop I obsega "izvedbo gradbeno-obrtniško-instalacijskih del", sklop II pa "dobavo in montažo opreme za alternativno energetsko oskrbo". Ponudniki so morali ponudbe predložiti do 17. 12. 2012, do 10. ure (točka IV.3.4 objave).

Ponudniki so se z razpisno dokumentacijo lahko seznanili na spletnem naslovu http://www.s-ssts.ms.edus.si/ (točka VI.3 objave).

Državna revizijska komisija je vpogledala na spletni naslov iz točke VI.3 objave. Razpisno dokumentacijo, popise del in drugo dokumentacijo v zvezi z obravnavanim javnim naročilom je našla pod menijem Javna naročila (http://www.s-ssts.ms.edus.si/"view=database&id=18). S klikom na meni "dokumentacija" (http://www.s-ssts.ms.edus.si/doc/mic/) se odpre mapa z devetimi dokumenti, ki so bili nazadnje spremenjeni 13. 11. 2012, s klikom na meni "Popis elektro instalacije MIC POmurje SKLOP I _ 29.11.2012" (http://www.s-ssts.ms.edus.si/doc/ popis_MIC/) pa se odpre mapa z dokumentom, ki je bil nazadnje spremenjen 29. 11. 2012.

Iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. GOI2-1 z dne 14. 10. 2012 med drugim izhaja, da ocenjena vrednost za sklop I znaša 1.090.000 eurov in da so za sklop I zagotovljena sredstva v enakem znesku.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik med drugim od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti, količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo pa mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Način dokazovanja ekonomske in finančne sposobnosti določa 44. člen ZJN-2, način dokazovanja tehnične sposobnosti pa 45. člen ZJN-2. Ne 44. ne 45. člen ZJN-2 pa ne določata konkretnih vsebin minimalne stopnje sposobnosti, pač pa je njihova določitev, glede na osmi odstavek 41. člena ZJN-2, omogočena naročniku. Naročnik mora pri tem upoštevati temeljna načela (5. člen ZJN-2), med drugim načelo sorazmernosti (10. člen ZJN-2), ki zahteva, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.


a) Referenčni pogoj:

Naročnik je v točki 4.4(1) razpisne dokumentacije (str. 15) določil:
(a) pogoj:
"Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa na portalu javnih naročil:
" sklop I: uspešno zaključil najmanj tri (3) referenčne objekte po klasifikaciji CC-SI 12 (Nestanovanjske stavbe), vsak objekt v minimalni vrednosti nad 800.000 EUR brez DDV;
" sklop II: izvedel vsaj:
" dve (2) naročili s področja izgradnje sončne elektrarne