Danes je 21.9.2023

Input:

018-160/2010 Splošna bolnišnica Jesenice

29.7.2010, Vir: DKOMČas branja: 10 minut

Odločitev številka: 018-160/2010-3 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov ter službe receptorja", in na podlagi pritožbe vlagatelja CELOVITE STORITVE, d.o.o., Ulica Eve Lovše 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik) dne 29.7.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba, kot je razvidna iz njegove vloge "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 8.7.2010, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.5.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o javnem naročilu je naročnik dne 14.5.2010 objavil na portalu javnih naročil (pod št. objave JN3855/2010), dne 18.5.2010 pa še v Uradnem listu EU (pod št. objave 2010/S 95-143886).

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.6.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil pravila javnega naročanja, saj je v razpisni dokumentaciji določil plačilni rok v nasprotju s predpisi. Vlagatelj tudi navaja, da naročnikova zahteva, da mora ponudnik zagotoviti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo s končano VII. stopnjo izobrazbe, in sicer diplomirani sanitarni inženir z izkušnjami na področju hospitalne higiene in opravljenim podiplomskim izobraževanjem iz hospitalne higiene, krši načelo zagotavljanja konkurence, enakopravne obravnave in sorazmernosti. Po mnenju vlagatelja je ta zahteva diskriminatorna in prilagojena sedanjemu izvajalcu, saj takšnega podiplomskega izobraževanja trenutno ni, pogoj pa tudi ni objektivno opravičljiv oz. sorazmeren. Prav tako je po mnenju vlagatelja nezakonita zahteva, v skladu s katero se mora ponudnik zavezati, da bo storitve izvajal z lastnimi redno zaposlenimi delavci in ne bo najemal podizvajalcev, saj bi naročnik moral dopustiti, da ponudnik sklene podjemno pogodbo ali delovno razmerje šele po pridobitvi posla. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnikovo pojasnilo, s katerim je prepovedal oddati skupno ponudbo, nezakonito, prav tako pa je nesprejemljivo, da naročnik pri opisu del za receptorja zahteva posebna dovoljenja v smislu varovanja. Naročnik vlagatelju kljub zahtevi ni posredoval veljavni standard za transport bolnikov in tudi na nekatera druga vprašanja ni podal jasnih odgovorov. Vlagatelj zaključuje, da je tudi merilo "prisotnost na trgu - reference" neupravičeno, saj naročnik z njim razlikuje med ponudniki glede na okoliščine, ki niso objektivno opravičljive, hkrati pa privilegira sedanjega izvajalca.

Naročnik je dne 6.7.2010 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ob preverjanju aktivne legitimacije ugotovil, da vlagatelju zaradi ravnanja naročnika ne more nastati škoda, saj ta ne more oddati popolne ponudbe. Naročnik je v 4. členu razpisne dokumentacije določil, da bo potencialnim ponudnikom omogočen