Danes je 21.9.2023

Input:

018-140/2017 Dars, d.d.

8.9.2017, Vir: DKOMČas branja: 30 minut

Odločitev številka: 018-140/2017-6, z dne 7.8.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zamenjava diesel agregatov v avtocestnih bazah in cestninskih postajah«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ESOTECH, d. d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 8. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 4. 7. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. 402-25/17-SNR/209 z dne 22. 6. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 4.785,17 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. 

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 23. 2. 2017 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN001359/2017-B01. Dne 22. 6. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 402-25/17-SNR/209 z dne 22. 6. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Stubelj, d. o. o., Anhovo 14, Deskle (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 4. 7. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje nepravilnosti:

  1. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti ponudnik registriran pri pristojnem organu in imeti v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. Kot dokaz za izpolnjevanje tega pogoja je naročnik zahteval ESPD obrazec. Naročnik sicer ni določil, za katere dejavnosti po SKD klasifikaciji mora biti ponudnik registriran, je pa pogoj registracije jasno vezal na dejavnosti, ki jih ponudnik prevzame s ponudbo. Predmet ponudbe je zamenjava diesel agregatov, iz ponudbenega predračuna pa je razvidno, da so predmet naročila elektromontažna dela, gradbena in obrtniška dela ter ostala dela in stroški. Iz tega sledi, da bi morali biti ponudniki za izpolnitev pogoja registrirani za opravljanje vseh navedenih del v ponudbenem predračunu. Vlagatelj ni mogel preveriti, ali je naročnik preveril izpolnjevanje pogoja registracije, je pa lahko sam vpogledal v ustanovitveni akt izbranega ponudnika, iz katerega je razvidno, da vanj vpisane dejavnosti izbranemu ponudniku ne omogočajo izvedbe del, ki jih je prevzel s ponudbo. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje in zato ni upravičen sodelovati na javnem naročilu, ter dodaja, da izbrani ponudnik ni priglasil podizvajalcev, zaradi česar bi moral pogoj registracije izpolniti sam.
  2. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki izkažejo izvedbo najmanj enega naročila v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR oziroma najmanj dveh naročil v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR, pri katerih so izvajali dobavo in montažo diesel agregatov. Izbrani ponudnik je predložil referenčno potrdilo »Nabava agregatov klime strojevodske kabine za ser. 813«, potrjeno s strani referenčnega naročnika SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o. Iz potrdila in pogodbe izhaja, da je izbrani ponudnik izvedel le nabavo agregatov, ne pa tudi montaže, kot je izrecno zahteval naročnik. Vlagatelj zato zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja, zaradi česar bi moral naročnik izbranega ponudnika pozvati k dopolnitvi oz. njegovo ponudbo izločiti. 
  3. Naročnik je izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe in mu določil rok do 24. 5. 2017 do 14.00 ure. Dne 26. 5. 2017 je naročnik izbranega ponudnika pozval na izjasnitev glede potrditve prejema elektronske pošte. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je imel težave s strežnikom in dostopom do interneta, zaradi česar naj ne bi prejel poziva za dopolnitev ponudbe. Izbrani ponudnik svojih trditev ni dokazal, naročnik pa jim je sledil in izbranemu ponudniku podaljšal rok do 31. 5. 2017 do 14.00 ure. Po mnenju vlagatelja je to nedopustno in bi moral naročnik izbranega ponudnika po izteku roka za predložitev dopolnitve ponudbe izključiti.


Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. 

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 7. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi trdi, da njegova ponudba ni nedopustna. Izbrani ponudnik se opredeljuje do posameznih revizijskih očitkov v zvezi z njegovo ponudbo in navaja, da ni razlogov za razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 20. 7. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se naročnik opredeljuje do posameznih vlagateljevih očitkov:

  1. V zvezi z registracijo dejavnosti je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da mora biti ponudnik registriran pri pristojnem organu in imeti v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. Naročnik ni izrecno določil, za katere dejavnosti morajo biti ponudniki registrirani oz. katero dejavnost morajo imeti v temeljnem aktu, zato je treba to zahtevo presojati glede na predmet naročila. V okviru naročila bo moral izvajalec dobaviti in montirati mobilni agregat ter izvesti elektro dela, gradbeno obrtniška dela ter druga dela. Glede na delež posameznega opravila je naročnik predmetno javno naročilo uvrstil pod CPV kodo 31121000 generatorski agregati. Glavnino del, 88 %, predstavljajo elektro dela, ostala dela pa predstavljajo le 12 % in so le del izvedbe dobave in montaže diesel agregatov, ne pa samostojna dejavnost. Gradbena dela so v povezavi z zamenjavo diesel agregatov, zato predstavljajo del izvedbe zamenjave agregatov. Družba lahko opravlja vse posle, ki so v skladu z njenim namenom delovanja, kar zajema vse nize dejanskih opravil, ki so potrebna za izvajanje prevzetih obveznosti družbe. Zato ponudniku v temeljnem aktu ni treba imeti opredeljene dejavnosti gradbenih del, saj lahko ta dela izvršuje v okviru namena delovanja družbe. Izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj registracije, saj ima v aktu opredeljeno tudi dejavnost 27.110 proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev. 
  2. V zvezi z referenčnim pogojem naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ESPD obrazcu navedel referenco »Nabava agregatov, 59.400 EUR, dokončanje 23. 11. 1996, naročnik SŽ Vleka in tehnika d. o. o.«. Ponudbi je predložil tudi referenčno potrdilo, v katerem je potrjeno, da je izbrani ponudnik izvedel dobavo in montažo diesel agregatov v vrednosti 59.400,00 EUR brez DDV in dela dokončal 23. 12. 2016, izvedena pa so bila pravilno, pravočasno in v zahtevani kakovosti. Naročnik ni dvomil v ustreznost vsebine referenčnega potrdila, zato tudi ni zahteval dodatnih dokazil. Iz dokumentacije, ki jo je priložil vlagatelj, ne izhaja nedvoumno, da naj bi izbrani ponudnik izvajal le dobavo, ne pa tudi montaže agregatov. Zato je naročnik na referenčnega naročnika dne 12. 7. 2017 naslovil vprašanje, ali je izbrani ponudnik pri referenčnem poslu poleg dobave izvedel tudi montažo agregatov. Referenčni naročnik je pojasnil, da je šlo pri referenčnih agregatih za enostavno vgradnjo pod vozilom. Referenčni naročnik je uporabil pomoč tehnične službe izbranega ponudnika v primeru, če je potreboval tehnične rešitve ali navodila ob montaži in priključitvi agregatov na gorivo in elektriko. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni definiral, kaj bo štel kot montažo, je treba sodelovanje med izbranim ponudnikom in referenčnim naročnikom šteti kot izvedbo montaže, saj premalo definiranih določil ni mogoče šteti v škodo ponudnika. Izbrani ponudnik je pri montaži sodeloval na način, da je referenčnemu naročniku nudil tehnične rešitve in navodila, kar v konkretnem primeru predstavlja celoten obseg montaže, saj je bila ta enostaven poseg. Zahtevnost del montaže pri referenčnem poslu je primerljiva z zahtevnostjo montaže, ki jo bo moral izvajalec izvesti v okviru predmetnega naročila, saj tudi v tem primeru ne gre za zahtevna dela, pač pa za enostavno postavitev agregata na ploščo, izvedbo električnega priklopa in ozemljitve ter izvedba odduha izpušnega sistema in prezračevanja prostora. 
  3. Glede očitkov o prepozni dopolnitvi ponudbe naročnik navaja, da je izbranemu ponudniku dne 19. 5. 2017 po elektronski pošti poslal poziv za dopolnitev in mu določil rok do 24. 5. 2017. Z elektronskega naslova je naročnik prejel sporočilo, da je dostava prejemnikom in skupinam dokončana, vendar ciljni strežnik ni poslal obvestila o dostavi. To in dejstvo, da izbrani ponudnik ni potrdil prejema poziva, je v naročniku zbudilo dvom, ali je izbrani ponudnik poziv sploh prejel. Zato ga je z elektronskim sporočilom dne 26. 5. 2017 prosil za pojasnilo. Izbrani ponudnik je istega dne pojasnil, da naročnikovega sporočila ni prejel, ker je imel težave s strežnikom in dostopom do interneta, naročnika pa je prosil za podaljšanje roka, kar je naročnik tudi storil. Naročnik meni, da ni ravnal napačno, saj izbrani ponudnik prvega poziva za dopolnitev očitno ni prejel, zaradi česar ne more nositi negativnih posledic.


Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 24. 7. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka. 

Vlagatelj se je z vlogo z dne 24. 7. 2017 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju. 

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in