Danes je 21.9.2023

Input:

018-080/2017 Občina Črnomelj

1.6.2017, Vir: DKOMČas branja: 17 minut

Odločitev številka: 018-080/2017-6, z dne 29.5.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«, ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TGH, d.o.o., Zadružna cesta 14A, Črnomelj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova ulica 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 5. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-0136/2016-42 z dne 30. 3. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 8.723,07 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 22. 2. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 2. 2017, pod št. objave JN001396/2017-W01, popravek obvestila pa dne 9. 3. 2017.

Naročnik je dne 30. 3. 2017 izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-0136/2016-42, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral ponudnika JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, Črnomelj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Nadalje iz dokumenta izhaja, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, ki jih je razvrstil glede na postavljeno merilo. Ponudba izbranega ponudnika je bila glede na najnižjo ponudbeno ceno uvrščena na prvo mesto, zato je naročnik preveril njeno dopustnost. Ponudba vlagatelja je bila uvrščena na drugo mesto.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila dne 6. 4. 2017 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga njeno razveljavitev ter povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova odločitev o oddaji naročila nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker ne ustreza postavljenim pogojem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje (dveh) postavljenih referenčnih pogojev za gradnje ter za odgovornega vodjo del. Izbrani ponudnik je oddal ponudbo s podizvajalcem TELEG-M d.o.o., Cesta v Pečale 36, Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: podizvajalec), ki je predložil po dve (2) referenci za oba omenjena referenčna pogoja, obe referenci pa izhajata iz ene pogodbe, in sicer KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/0101/G. Naročniku očita, da je ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo, ko je kot ustrezni priznal dve oz. štiri referenci/e, saj je jasno zahteval, da se en referenčni posel veže na eno pogodbo, posledično pa lahko ena pogodba predstavlja le eno referenco. Nadalje zatrjuje, da sta navedeni referenci za gradnjo tudi neustrezni, saj predmet omenjene pogodbe niso bila dela javne razsvetljave, temveč so bila naročena naknadno (z naročilnico oz. pogodbo), zato bi moral izbrani ponudnik za ta referenčna dela predložiti drugo oz. ločeno referenco, ter da je bila znotraj referenčnega projekta izvedena ena kanalizacija - meteorno-fekalna kanalizacija (skupaj) in ne posebej meteorna in posebej fekalna, kot je bilo zahtevano v tem razpisu. Iz navedenih razlogov sta (po njegovem mnenju) neustrezni tudi obe referenci izbranega ponudnika za odgovornega vodjo del. 

Izbrani ponudnik se ni opredelil do revizijskih navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom, št. 430-0136/2016-70 z dne 26. 4. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter zavrnil zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov. Uvodoma pojasnjuje predložene reference izbranega ponudnika za gradnje, ki so (po njegovem mnenju) ustrezne. Pritrjuje vlagatelju, da dve predloženi referenci za gradnjo res izhajata iz ene pogodbe, vendar je potrebno upoštevati, da gre za povsem ločene projekte (ločeno gradbeno dovoljenje, ločeno uporabno dovoljenje). Dodaja še, da je potrebno zavzeti stališče, da lahko iz ene pogodbe izhaja več referenc, saj se lahko znotraj ene pogodbe izvaja več samostojnih projektov oziroma zaključenih del. Navaja, da je z referenčno pogodbo izbranega ponudnika seznanjen, saj je bil tudi sam podpisnik le-te (kot eden izmed naročnikov), zato je upošteval, da se lahko reference nanašajo na različna dela, ki so bila sicer izvedena na podlagi enotne pogodbe, bi pa lahko bila izvedena na podlagi posameznih pogodb. Enako pojasnjuje tudi glede dveh predloženih referenc za odgovornega vodjo del. Naročnik je še dodatno (po prejetem zahtevku za revizijo) preveril referenčni potrdili za gradnjo ter za odgovornega vodjo del pri referenčnemu naročniku. Ta je potrdil ugotovitve naročnika, da se referenčna pogodba nanaša na projekt »Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika«, ki je bil razdeljen na tri posebne dele po občinah za izgradnjo vodovoda in posebej na kanalizacijo v občini Metlika. Znotraj vsakega navedenega dela so bili ločeni odseki oz. kanali, to so smiselno zaokrožene celote, saj se je za vsakega posebej pridobivalo upravna dovoljenja. Navedeno izhaja tudi iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika, ki je referenčna dela izvedel na dveh ločenih lokacijah: Vinogradniška cesta,