Danes je 28.9.2023

Input:

018-069/2017 Slovenske železnice, d.o.o.

25.4.2017, Vir: DKOMČas branja: 23 minut

Odločitev številka: 018-069/2017-6 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 26, Brno, Češka republika (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 4. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 8. 3. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste«, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA po postopku oddaje naročil male vrednosti«, številka 60402-59/2016-6, z dne 23. 2. 2017.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.787,06 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 21. 12. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije načrt idejne zasnove »za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste«, obvestilo o naročilu za oddajo tega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 22. 12. 2016 (s številko objave JN007972/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti).

Naročnik je dne 23. 2. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA po postopku oddaje naročil male vrednosti«, številka 60402-59/2016-6 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se to naročilo male vrednosti odda ponudniku »Tiring inžiniring, d.o.o.«, Trzin, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo.

Odločitev o oddaji naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN007972/2016-ODL01) objavljena dne 3. 3. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 9. 3. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 8. 3. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev o oddaji naročila in odloči, da mu je naročnik dolžan povrniti stroške postopka. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo »zavrnil kot nedopustno, pri tem pa ni navedel pravnorelevantnih razlogov«. Po stališču vlagatelja »je naročnikova odločitev o zavrnitvi ponudbe vlagatelja arbitrarna in« […] »ni vsebinsko obrazložena. Razlogi so pavšalni, kar« mu »onemogoča« uveljavljanje »z ustavo zagotovljen[e] pravic[e] do učinkovitega pravnega sredstva«. Vlagatelj se tudi ne strinja s stališčem naročnika, da je njegova ponudba nedopustna, pač pa »je prepričan, da je njegova ponudba dopustna«.

Naročnik je dne 3. 4. 2017 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 60402-59/2016-13, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V njej naročnik navaja ključna dejstva in ključne podatke, ki so narekovali zaključek, da vlagatelj ni izkazal, da v ponudbi »navedeni strokovnjak ni sodeloval na z razpisanimi deli primerljivih projektih, kot je to« zahtevano v točki 3.13 zadnje verzije Navodil ponudnikom za pripravo ponudb (v nadaljevanju: Navodila za pripravo ponudb), kot sklepno pa ponovno izpostavlja vsebino odločitve o oddaji naročila.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 4. 4. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 11. 4. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11. 4. 2017 prejela vlagateljevo »Prv[o] pripravljaln[o] vlog[o] v postopku revizije«, z dne 7. 4. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer poudarja, da je naročnik šele v odločitvi o zahtevku za revizijo »vsebinsko obrazložil, zakaj je ponudbo vlagatelja zavrnil,« česar pa »v izpodbijani odločitvi ni storil«. Vlagatelj še zatrjuje, da »je odločitev naročnika« tudi »vsebinsko nepravilna«.

Državna revizijska komisija je s pozivom z dne 14. 4. 2017 naročnika pozvala na dopolnitev oziroma odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, katero je od naročnika prejela dne 20. 4. 2017.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila male vrednosti, pa tudi po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo »zavrnil kot nedopustno, pri tem pa ni navedel pravnorelevantnih razlogov« (prvi odstavek na tretji strani). Po stališču vlagatelja »je naročnikova odločitev o zavrnitvi ponudbe vlagatelja arbitrarna in« […] »ni vsebinsko obrazložena. Razlogi so pavšalni, kar« mu »onemogoča« uveljavljanje »z ustavo zagotovljen[e] pravic[e] do učinkovitega pravnega sredstva« (prvi odstavek na četrti strani). Vlagatelj se tudi ne strinja s stališčem naročnika, da je njegova ponudba nedopustna, pač pa »je prepričan, da je njegova ponudba dopustna« (drugi odstavek na tretji strani).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila glede ponudbe vlagatelja zapisal, da je pri njenem pregledu ugotovil, da »je ponudnik v ponudbi priložil dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih kadrovskih pogojev (Potrdilo reference) iz katerega je razvidno, da navedeni strokovnjak ni sodeloval na z razpisanimi deli primerljivih projektih, kot je to zahteval naročnik v točkah 13.2 in 13.3 razpisne dokumentacije. Ponudba je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev kot nedopustna izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila«.

Iz prvega odstavka 6. člena ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja) kot ena od zahtev, ki je uvrščena med načela, na katerih temelji javno naročanje, izhaja zahteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Navedena zahteva je ena od ključnih zahtev ZJN-3, ki je konkretizirana (in implementirana) med drugim tudi v tretjem odstavku 90. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, da mora odločitev o oddaji naročila vsebovati:

  • razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, in v primeru iz sedmega, osmega in devetega odstavka 68. člena ZJN-3 tudi razloge za odločitev o neenakovrednosti oziroma da gradnje, blago ali storitve ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z delovanjem ali funkcionalnostjo;
  • značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma;
  • razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju;
  • v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudniki.

Norma, ki naročniku nalaga, da svojo odločitev obrazloži v skladu z določbami 90. člena ZJN-3, je zapisana tudi v drugi povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3.

Zahteva po tem, da odločitev o oddaji