Danes je 29.9.2023

Input:

018-017/2017 Lekarna Ljubljana

20.2.2017, Vir: DKOMČas branja: 23 minut

Odločitev številka: 018-017/2017-5 navajamo v celoti:

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Digitalno oglaševanje v enotah Lekarne Ljubljana, št. NMV 3/2016«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Garex Adria d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Glušič, o.p., d.o.o., PC Žeje pri Komendi, Pod javorji 6, Komenda (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 2. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Digitalno oglaševanje v enotah Lekarne Ljubljana, št. NMV 3/2016«, ki ga je naročnik pričel s sklepom št. 5498-1/2016 z dne 4. 11. 2016 in v zvezi s katerim je bilo na Portalu javnih naročil dne 7. 11. 2016, pod številko objave JN007019/2016-W01, objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 5.166,24 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4. 11. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 7. 11. 2016, pod številko objave JN007019/2016-W01.

Dne 5. 1. 2017 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila male vrednosti« št. 5498-9/2016, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 5. 1. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je po izvedbi pogajanj naročnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral ponudnika MEDIA BUS d.o.o., Prelog, Breznikova cesta 7A, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je prejel tri pravočasne ponudbe, po predložitvi dokazil in pojasnil ponudnikov pa je vlagateljevo ponudbo izključil kot nedopustno zaradi napake pri oblikovanju ponudbenega predračuna, ki je ni mogoče šteti za računsko napako.

Po opravljenem vpogledu je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila, dne 12. 1. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetne odločitve ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Uvodoma zatrjuje, da je naročnik ocenil njegovo ponudbo v nasprotju z zakonom kot nedopustno, ker naj bi pri pripravi predračuna napravil napako, ki je ni mogoče šteti za računsko napako. Vlagatelj zatrjuje, da je skladno s pozivom naročnika zgolj podal pojasnila, vezana na predračun, in ni spremenil cene na enoto mere.. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je prišlo do različnih interpretacij v zvezi z izpolnjevanjem s strani naročnika pripravljenega predračuna. Zatrjuje, da je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) v poglavju II. in III. predračuna nejasna, saj omogoča različne razlage glede elementov, ki bi jih cena na enoto morala vsebovati. Svojo ceno na enoto je v poglavju II. in III. predračuna oblikoval tako, da je upošteval mesečni strošek oziroma mesečno najemnino za en predvajalnik, kar je običajno pri poslovanju s predmetnimi storitvami, saj se količina predvajalnikov običajno spreminja ter ob upoštevanju razpisne dokumentacije, ki je na več mestih določala različne načine oblikovanja cene na enoto. Naročnik je šele v odločitvi o oddaji naročila zapisal, da je vlagateljeva ponudbena cena za posamezne postavke predračuna neustrezna, ker jo je oblikoval za 1 poslovno enoto naročnika namesto za 49 poslovnih enot in 1 enoto v upravi, navedena zahteva pa ne izhaja iz določil razpisne dokumentacije. Pri tem še poudarja, da se število poslovnih enot ne ujema s številom predvajalnikov (Priloge št. 2 razpisne dokumentacije) ter da je očitno, da se bo število predvajalnikov spreminjalo, predvsem upoštevaje predmetno javno naročilo, katerega del predstavlja tudi nabava novih predvajalnikov. V kolikor je naročnik želel, da ponudniki oblikujejo ceno na enoto za 49 poslovnih enot plus 1 enoto v upravi, bi moral to jasno, natančno in nedvoumno določiti že v razpisni dokumentaciji, ne pa šele v odločitvi o oddaji naročila. Nadalje vlagatelj navaja različna določila razpisne dokumentacije v zvezi z oblikovanjem cene na enoto (v predračunu in vzorcu pogodbe) ter izpostavlja, da je na podlagi določil v vzorcu pogodbe oblikoval svojo ceno na enoto, to je za posamezen predvajalnik, nejasne določbe razpisne dokumentacije pa morajo iti v korist ponudnika. Ob navedenem in ob določilih razpisne dokumentacije, ki so si sama s seboj v nasprotju, niti ni jasno na kakšen način so drugi ponudniki oblikovali ceno na enoto niti zakaj naročnik meni, da oblikovanje cene na enoto na način, kot ga je uporabil vlagatelj, ni pravilen. Posledično ponudb v predmetnem postopku med seboj ni mogoče objektivno primerjati, naročnik pa bi moral razveljaviti celoten postopek oddaje javnega naročila oz. razveljaviti odločitev o oddaji naročila ter zavrniti vse ponudbe. V zaključku zatrjuje še, da ga je naročnik neupravičeno pozval na pojasnitev neobičajno nizke ponudbe, saj bi moral glede na navedeno izločiti izbranega ponudnika in ponudnika Telekom Slovenije d.d. (v nadaljevanju: ponudnik 2), katerih ponudbena cena, ob upoštevanju cene na enoto za posamezen predvajalnik, presega ocenjena sredstva naročnika .

Izbrani ponudnik je v dokumentu »Izjasnitev o zahtevku za revizijo« z dne 20. 1. 2017 podal mnenje, da je naročnik ravnal v skladu z Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ko je zavrnil vlagateljevo ponudbo, ker je razpisna dokumentacija korektna, nedvoumna in transparentna, ponudnikom pa je omogočala pripravo vsebinsko in tehnično ustreznih ponudb.

Naročnik je s sklepom, št. 5498-12/2016 z dne 23. 1. 2017(v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljenega. Uvodoma pojasnjuje, da v zvezi z oblikovanjem cen ni prejel nobenega vprašanja na Portalu javnih naročil, zato v skladu s 5. odstavkom 5. člena ZPVPJN zahteva za pravno varstvo glede eventualne nejasnosti razpisne dokumentacije ni dopustna. V kolikor je bil vlagatelj mnenja, da je razpisna dokumentacija nejasna, bi moral v zvezi s tem postaviti vprašanje oz. opozoriti naročnika ter zahtevek za revizijo vložiti do roka za oddajo ponudb, posledično odreka vlagatelju v tem delu revizijskega zahtevka aktivno legitimacijo. Nadalje se opredeljuje le do razlogov za izključitev ponudbe vlagatelja iz razloga spremembe cene na enoto. Vlagatelj je na poziv v roku predložil pojasnilo z dne 30. 11. 2016, v katerem je pojasnil ponudbene cene, in sicer je navedel, da je pri izračunu prišlo do računske napake zaradi napačnega razumevanja termina »skupaj mesečno vzdrževanje«, da so točke 10, 11 in 12 podane kot mesečni strošek za en predvajalnik, pomnoženo z meseci trajanja pogodbe, in da je potrebno ponujeno ceno v skupni vrednosti pomnožiti s številom predvajalnikov 49, kot tudi, da je po isti metodi navedena tudi cena v poglavju III. Naročnik je ugotovil, da iz pojasnila vlagatelja nedvoumno izhaja, da je pri pripravi ponudbe in oblikovanju ponudbenih cen napravil napako, katere ni moč šteti kot računsko napako v skladu z določili ZJN-3, saj je vlagatelj ponudbeno ceno za posamezne postavke v poglavju II. in III. predračuna oblikoval za en predvajalnik, namesto za 49 predvajalnikov v PE naročnika in 1 predvajalnik v upravi, kot jasno izhaja iz razpisne dokumentacije. S pojasnilom ponudbene cene je vlagatelj spremenil ceno na enoto mere v poglavju II. in III. ponudbenega predračuna, kar pa je v nasprotju z določili z ZJN-3, zato je bila njegova ponudba izključena. Naročnik zatrjuje, da je v obrazcu predračuna navedena enota mere »mesec«, kar nedvoumno pomeni, da cena na enoto